閱讀網絡營銷文章 - Felix Fan

Blog

September 22, 2018

《好Blog分享》 Hubstaff 成長歷程

《好Blog分享》 最近狂煲哩個網站既文章, Felix 份人甚少讚人文章寫得好, 哩個Blog認真抵讚。 佢記錄左Hubstaff哩間公司由0至每年數千萬盈利(勁過唔少Listed Co.)既成長歷程,分享乜野做得好、乜野做得差。 文章有質素,在於作者抱持既理念:「將一切透明化」。 一篇文章既深度,不在於字數,在於作者願唔願意將精華思想分享。哩間公司既老闆(亦係作者),甚至將自己既生意數據透明公開,令讀者更容易明白真相,理解作者既每個決定。 哩個Blog,誠意推薦俾想做軟件生意或者增加 Recurring Revenue (持續收益業務)既朋友睇。 傳送門: https://blog.hubstaff.com/grow/  
July 27, 2018

(快速弄懂電郵自動化 (5)- 學會報表內專有名詞的意思)

在快速弄懂電郵自動化系列1-4當中,大家知道了電郵自動化(Email automation)的用法和它的威力。但除了過程,我們也會想知道電郵的成效如何,以決定如何改良或繼續維持現有的電郵推廣計劃。所以在以下文章,我們會為大家介紹報表裡出現到不同的專有名詞的意思,以mailchimp軟件為例:   Open rate 顧名思義,就是郵件的打開率 Click rate 有多少人點擊了你郵件內的鏈結 Last open 最近一次訂閱者打開郵件的時間 Last click 最近一次訂閱者打開郵件內的鏈結的時間   Clicks per unique opens 郵件的打開率(同一訂閱者只計算一次開啟數) 例如:有一位讀者對你郵件的內容非常感興趣,重複打開了3次郵件。但由於是相同的訂閱者,所以只會計算一次   Total clicks 鏈結點擊的總數 […]
July 25, 2018

快速弄懂電郵自動化 (4)- 促進銷售

在上一篇文章-快速弄懂電郵自動化(3)- 進一步深化你與客戶的關係中,我為大家介紹了如何通過電郵自動化達到深化客戶關係(strengthen relationship)的目的。而今天,我則會進一步帶大家了解電郵自動化可達到的3種商業目的最後一種- 促進銷售 (improve sales performance)。   你應該不是想告訴我們,在電郵裡面加入更多discount的方法吧? 對於這個問題大家盡可放心,雖然隨機發折扣電郵也是方法的一種,但其實透過電郵自動化(automation),我們有更多更高效益的方法可以使用,以下是一些例子:   把商品放進了網上購物車但沒有購買直接離開的潛在顧客(Recover abandoned cart)     試想像你在經營一家網上鞋店,有一天,有一位會員把一對純白色皮鞋加進了她的網上購物籃,她選擇好了鞋碼大小,款色,但卻在付費頁面直接離開了。此刻你不用感到可惜,雖然這單生意暫時沒有達成,但把商品加進購物籃這個行為已經表示了這個顧客對你的商品有興趣(例如這對皮鞋)。她有可能因為不同的原因而離開了你的網站: 時間原因 價格原因 希望和其他網頁同類商品進行比較 雖然很喜歡,但好像沒有喜歡到要買下來的地步,等等   這時候的你當然要做點什麼把這個生意爭取回來,對吧? 你可以透過電郵自動化設定條件(Trigger):當顧客把商品放進你的購物車沒有完成交易時;時間為:3小時後(時間視乎你的大多數顧客購物的習慣而定)。這樣系統就會在3小時後給這個顧客寄出預先設定的電郵去吸引他/她回來完成交易。而這封電郵的內容可以是:   提醒她還有一件心水貨品還在商店裡還沒帶回家 […]
July 12, 2018

快速弄懂電郵自動化 (3)- 進一步深化你與客戶的關係

在上一篇文章-快速弄懂電郵自動化(2)- 與客戶建立初步關係中,我為大家介紹了如何通過電郵自動化達到建立關係(building relationship)的目的。而今天,我則會進一步帶大家了解電郵自動化可達到的3種商業目的第2種- 深化客戶關係(strengthen relationship)。   深化客戶關係?說到頭來不也就是透過郵件與客戶進行溝通而已?   這個說法說對了一半,與客戶維持一段良好的關係,適當的溝通是必不可少的。但是,除了透過電郵溝通去傳達基本信息,觸動情感(如上一篇文章提及過的生日賀卡例子),電郵自動化也可以為你的客戶提供更好的服務,以下是其中一個應用的例子:   產品售後跟進 ( Product Follow-Up) 試想象一下自己作為一個消費者,你剛剛在一家國外網上電器平台花了$7000購買了一台洗衣機,而它卻需要後天才可以送貨。在2天後,你終於收到從國外送來的洗衣機,在你擺放好并了解基本用法後,外出吃飯時,你收到一封新電郵,上面寫著“xx先生/小姐你好,我們是abc電器,請問你收到了你的電器了嗎,如果沒有的話請和我們的客戶團隊聯絡我們會即時跟進。最後,我們再次感謝你的惠顧”。想必這個貼心的“確認收貨”舉動會讓你對這家公司的滿意度進一步提升吧? 那麼到底如何設定呢?很簡單,選擇購買任何產品為觸發條件(Trigger),時間設定為自購買日起2天後,那樣的話系統就會自動寄出電郵。是不是很方便呢?   當然,我們的故事還沒有完結。在你使用了這部洗衣機約2個星期後,你再次收到來自這家公司的電郵,“請問你用得還習慣嗎,以下是一些有關洗衣機的小知識,希望可以幫助你更便利地解決日常的家務事。”想必這時候,你已經對這家公司的售後服務感到很滿意,并很有可能成為了他們的忠誠顧客了吧? 其實這個設定方式和上面的例子相同,同樣是以選擇購買任何產品為觸發條件(Trigger),但時間設定改為自購買日起16天後就可以了。   希望這篇文章可以幫助你進一步加深與客戶之間的關係。 我會在接下來的文章裡,繼續用具體的例子為大家介紹電郵自動化如何達到你的銷售目的, 敬請期待!   如果想重溫我們電郵自動化系列先前的精彩內容,可以點擊以下的網址: 快速弄懂電郵自動化 […]
July 11, 2018

快速弄懂電郵自動化(2)- 與客戶建立初步關係

相信大家看過上一篇文章- 快速弄懂電郵自動化 (1)- 基礎概念後,會開始對電郵自動化有了基本的認識。而本篇文章,則會帶大家詳細了解電郵自動化可達到的3種商業目的的其中一種- 建立關係(building relationship)。   建立關係?這不就是我們每天與客戶交談的時候已經在做的事,為什麼還要學這個? 沒錯,我們每天與客戶的面對面交流當然重要,但是,只是那樣是不足夠的。以下會為你詳細介紹2種“條件性的被動觸發(Trigger)”如何在適當的時間做適當的事情從而建立關係:     有新訂閱者訂閱你的內容(如訂閱文章)   假設你在經營一個旅遊文章的網站,裡面包含了不同國家的旅遊資訊,旅遊感想等等。有一天,有一個讀者透過在搜尋谷歌(google) 時偶然發現了你的其中一篇文章,例如是介紹日本美食的頁面,他/她覺得挺有興趣而訂閱了你,在看完那一篇文章後就匆匆離開了你的網站然後繼續自己的工作。在這個時候,他/她其實并不了解你的網站,也有可能隔一天已經忘記了你的存在。這樣就白白浪費了一個訂閱者了! 那我該怎麼辦?透過設定自動化“條件”(trigger)為:當有人訂閱;自動發送時間為:訂閱後一天。例如下圖: 這樣設定的話,每當有新訂閱者,系統就會自動在他/她訂閱後一天自動送出我們的郵件。這封郵件除了可以包含你的歡迎信息,更可以進一步幫助他/她了解你的網頁,商品以及服務,從而達到建立初步關係的目的。     普天同慶的節日以及客戶的特別日子 試想象在你生日當天,你第一個最先收到的祝賀居然是來自一家網上服裝店的,而不是你的朋友或親人,想必這經驗會讓你久久難以忘記吧。而這正是我們想做到的效果。 透過設定電郵自動化 “條件”(trigger)為:信件名單內成員生日;自動發送時間為:生日當天。那麼每位信件名單內的讀者/ 顧客等等都會在他們生日當天即時收到你對他們的重視的象征(例如:生日賀卡),這樣有助提升他們對你的公司的印象和好感,并可以建立關係。   在接下來的幾篇文章,我將會繼續用具體的例子為大家介紹電郵自動化如何達到你的其他商業目的, 敬請期待! […]
July 9, 2018

從”富力地產展銷會”看如何透過EDM內容營銷及自動化技術提升客戶對樓盤認知

如果大家還記得的話,在早前,我曾經用時昌迷你倉為例子向大家說明過如何利用觀眾有興趣的內容來吸引讀者的注意。而在這次的富力地產活動裡,內容營銷加上少量電郵自動化技術的效果同樣出眾。以下,我會為大家詳細解說:   在開始前想先問大家一個問題- 你願意花800萬港幣在香港買1個房屋單位嗎? 在回答這個問題前,你或會考慮以下的因素去衡量值得與否: 這個單位是一手樓還是二手樓? 它的實用面積有多大? 這個單位是處於什麼地區? (中環還是南丫島?)   大家的考慮都沒錯,因為房屋單位的價格絕對不是一個小數目,無論你是用作自住還是投資,我們都會希望盡可能地了解更多有關房屋單位的資訊以保障自己的利益。而在購買一個海外房地產的時候,買家需要考慮的則會更多,舉例來說:   馬來西亞經濟發展考量   經濟發展穩定與否對買家的決定有著深遠的影響力。對投資者來說,它會影響房屋的保值能力和升值潛力;對自住買家來說,經濟發展好壞或會影響當地企業發展,從而影響就業機會。   馬來西亞的政治環境 政治環境的變動可能會影響治安水平,甚至影響生命安全。比方來說,不同黨派的權力比例,與各國的外交關係等等   以上都是一些影響購買海外房地產意欲與否的關鍵因素的一些例子而已,現實中當然會有更多。所以在富力地產這個活動裡,我們運用了內容營銷技術,定期為參與者發送有關馬來西亞各方面的知識,包括樓盤,政治,經濟,環境,等等參與者會感到有興趣而又實用的資訊以吸引他們的目光,如下圖   至於電郵自動化(automation)技術,我們應用了在兩類讀者上:   對象為所有讀者   我們設定了每封電郵會按照時間順序自動發送給參與者。比方來說,第一封電郵-“分享樓盤機遇”發送後7天會自動發出第2封電郵-“馬來西亞經濟”;第2封電郵的7天後再自動發出第3封。 […]
July 6, 2018

快速弄懂電郵自動化 (1)- 基礎概念

在前幾篇文章裡面,我為大家介紹過一些有關電郵自動化的小知識,例如如何閱讀數據,推薦大家使用了一些軟件, 并透過時昌迷你倉的例子介紹如何得到內容靈感等等。至於今天我會為大家簡單地理清一些有關電郵自動化的基礎概念,並在接下來的系列當中,為大家介紹在不同的情景下可以如何使用電郵自動化達成你的商業目標(例如通過與客戶保持良好關係/ 達成銷售目的)。   電郵自動化聽上去好像明白又好像不明白,那具體來說的話到底是什麼? 主要有2種:   設定發送時間表 (Schedule)   第一種比較簡單,就是單純的“預發”功能。比方來說,我們是一家網上時裝售賣平台,我知道我的客戶通常會在晚上9點-10點用電話看影片,線上購物等等,而這個時候給予他們一封7折的購物優惠卷的話很有可能吸引他們瀏覽我們的網站進行購物。但是,這個時候公司的員工都下班了,怎麼辦呢?  在預先考慮到這種情況會發生的你就可以透過電郵自動化功能安排員工預先在上班時間設定好要寄的電郵,包括標題,內容和發送時間。在這個情況下,即使大家都下班了,你的電郵也可以如期發出(例如我們的例子9:00晚上)     條件性的被動觸發(Trigger)   第二種的話,就是你在電郵自動化軟件內預先設定電郵的發送邏輯,條件達成后就會自動發送給目標對象 (例如A條件滿足后就寄出電郵1,B條件滿足后就寄出電郵2)。聽上去好複雜,你說的“條件”到底是什麼?   其實“條件”沒有你想象中那麼複雜,它可以是一種動作: 收信人很簡單的在郵件中點擊了你的網址(link) 收信人透過輸入郵件訂閱了你的新聞 收信人成為你網站的會員   它也可以是基於一個時間: 你親愛的顧客已經有2個月沒有在你的網址購物的時候 […]
June 1, 2018

與皇廷活髮 Ballie 的EDM交流

作為其中一個最早使用我公司EDM顧問服務的客戶, Ballie 對EDM有種獨特的體會和看法。以下是我與Ballie 對話的部份內容節錄, 當中的對答可能會讓你了解EDM更多:   Felix : “您好Ballie, 請問你可否簡單介紹自己?”   Ballie:  我主要從事皇廷活髮業務, 公司在過去十一年幫助無數脫髮問題個案。公司一直嘗試不同的宣傳方法, 例如報章, 雜誌, 電台及小巴車身廣告, 亦有透過Google 和 Facebook 吸引新客戶。   Felix : “非常有趣。EDM宣傳並非新鮮事物, 你為何沒有採用?”   […]
May 7, 2018

舊世界的SEO 新世界的SEO – Ringo Li

因為以前做SEO是比較容易一點的,為什麼呢 ?   以前只要你把很多關鍵字填進你的網站,基本上你也會得到不錯的排名。至於有沒有流量,便要再視乎你的網站情況。當然,還有很多不同SEO的手段是可以瞬間提升排名。   以前我們會做一些名為Keyword Stuffing的東西,是把所有相關的關鍵字亂填進自己的網站,但這方法已經行不通了,Google也提出了警告!   所以你會發現Google偶爾會作岀更新,那些更新是什麼呢,那些更新就是避免我們做SEO的人 玩弄它們的系統,找出它的破綻!   你們都會留意到,Google是愈來愈聰明,但我現在教的這些內容,絕大部分頂級的SEO專家也會採用的技巧。   今天想講一下連結提供者,什麼是連結提供者呢?   連結提供者 等於跟你的行業相關而又營運網站的人或公司!   根據很多SEO大師 及權威的SEO機構研究,他們分析了超過一百萬個Google的搜尋結果,而得岀某幾個元素是特別重要的,其中一個最明顯的是當Referring Domains愈多的話,Google 排名就會愈高。   大家可能會問什麼是Referring Domain呢 ? […]
April 11, 2018

時昌迷你倉的電郵推廣 (技術篇)

承接上一篇 <<時昌迷你倉的電郵推廣 (內容篇) >>文章,有不少讀者向我查詢電郵推廣的技術,想了解怎樣可以有效地向客戶/ 訂閱者提供有益資訊、處理互動數據,甚至應用電郵自動化的功能。這篇文章我會向大家分享時昌迷你倉應用的 EDM (Email Marketing) 方法。   了解全面的客戶旅程 (Whole Customer Journey) 全面的客戶旅程 (Whole Customer Journey) 參考來源: HubSpot 香港交流講座   在介紹技術之前,我們首先要了解整個客戶旅程 Customer Journey。Email Marketing […]
April 10, 2018

時昌迷你倉的電郵推廣 (內容篇)

稍早前我發佈了一篇《80%人與客會面後忽略做的一件重要事》文章,文中提及以 Email Marketing 作為網絡營銷的起步點。 其實Email Marketing 除了適合起步階段的中小企/個人跟進商會活動所收發的卡片外,較大型的企業亦能從Email Marketing 方法中獲得不錯的商業回報。今次就為大家介紹我的其中一位客戶時昌迷你倉 (Sc Storage) ,是如何透過Email Marketing 達成不同的商業目標 (Business Objectives)。   一連兩集<<時昌迷你倉的電郵推廣>>,我將會帶大家窺探時昌迷你倉電郵推廣 Email Marketing 的內容靈感及技術支持,讓大家在製作屬於自己的 Email Marketing 工作上得以參考及裨益。   低成本、高效益的 […]
March 25, 2018

300

註:這篇文章與網絡營銷無關,純粹講電影。   最近重看 戰狼300 第一集 (2006年作品),整套電影我最大感觸的是Spartans 對保家衛國 (理念) 堅信不移的捨命精神。即使Spartans 只有300人對付波斯國的千軍萬馬,Spartans 依然謹守崗位,反抗到最後一刻。   特別為 戰狼300 寫一篇觀後感,因為這篇文章對我而言意義深遠,正在創業或奮鬥中的您,值得一看。   童年時練就不屈精神     電影始於 Leonidas I 童年時,雖然身位王子,卻沒有受到優厚對待,相反,他受著最嚴峻的考驗,甚至要獨個兒單挑野狼。從小就抱著不屈的精神,機智地將野狼刺死,並將狼頭帶回 Sparta,重投 Sparta 國家的懷抱,受萬人敬仰。 […]
March 8, 2018

「我要有多少讀者才值得開始寫作?」 – 增加訂閱者的心得和步驟

最近有人問我:「我要有多少讀者才值得開始寫作?」,簡單而言,即使只有十個也已經值得開始寫作。以下是我個人經驗的做法,並已讓我在短短幾星期開始寫作的習慣後並透過EDM 發放這些文章創造了額外的收益 (五封電郵創造$70,600 HKD收益),而在我公開這增加訂閱者(Grow EDM Listing) 的做法之前,有幾個心得想跟大家分享:   質量比數量重要   首先是關於EDM(電郵營銷)這個載體,很多人對它的誤解源於業界把它做爛了,我們現在收到大部分的電郵要不促銷要不跟自己無關。因為一般人對EDM的想法是用來大海撈針炸一大堆客戶,希望從一萬甚至十萬人裡收到幾十個新客戶的查詢。隨著電郵雜件箱技術越來越優化,這種重量不重質的做法只會越來越無效果,甚至把domain的reputation變壞,導致將來無論發任何電郵都可能被標於雜件箱。   相反,我提倡的EDM做法就是以Newsletter (訂閱文章)的方式進行,就如讀者文摘,我們會精心撰寫內容,排版和設計,務求讓讀者得到價值,每次打開我們的電郵都賞心悅目,每次讀後都增長知識。   銷售始於了解 做播種的農夫   我們剛開始寫作的時侯,一般都只會看到Open Rate (電郵打開率)的數字反饋,而不會在短時間內有生意查詢。因為對方尚未了解清楚我們的服務,或對我們的服務未夠信心,我們需要時間靜待,默默耕耘,相信總會有人在欣賞我們的文章。   另外,作為行內人,我們有時侯會出現「專業盲點」,意思是我們以為大部份人都像自己一樣清楚了解某些知識,然而很有可能現實是相反的。即管將專業知識由淺入深地撰寫下來吧,很有可能出現的情況是,讀者無意間發現你有這個能力而他也有這個需要,便促成了合作。   論資排輩的思想陷阱   […]
March 2, 2018

為何現在是「聊天」自動化的好時機?

最近興起一輪Chatbot (聊天機械人) 熱潮,相信大家都有所見聞。而其實「聊天自動化」的程式,各科技公司早於幾年前已出現大大小小的嘗試,並推出簡單介面降低大眾參與的門檻。那為何現在是「聊天」自動化的好時機呢? 本篇文章想跟你分享我認為的幾點原因: 首先,甚麼是「聊天」自動化?   這裡所指的「聊天」自動化,就是我們預先製作好一些資訊,例如自我介紹、興趣或業務常見問題等等,以主動的方式向對方自動排程發送資訊,或以被動的方式等對方發問時侯作出相對應的回應功能。   促進人與人之間的了解   以主動的方式向對方自動排程發送資訊而言,「聊天」自動化之所以促進了人與人之間的了解,是因為都市人工作忙碌,每次面談交流時間大概1-2小時,一般都只能就一兩個話題作深入溝通,而透過「聊天」自動化功能,我們可以在不佔用自己額外時間情況下讓對方更立體地了解自己,增加彼此的了解。(當然,如果對方不想收到我們的資訊,我們應該提供方便的 Unsubscribe 選擇,讓對方隨時可以放棄收取資訊。)   以被動的方式向對方問題作回應而言,「聊天」自動化可以減省解答問題所需的人力和時間,對常見問題作直接快速的回應,增加對方對購買的信心和對產品/服務的了解。   你大部份的競爭對手仍未在使用「聊天」自動化工具   「聊天」自動化的興起,大概是由Facebook在2016年 F8 發佈會上宣布開放Messenger 給開發者及用戶設定自動Chatbot 聊天機械人開始,牽起了大眾對Chatbot的興趣。畢竟Facebook Messenger 用戶數有多達十億以上,帶頭牽起這場自動化革命加速了大小規模的企業機構採用 Chatbot。而以我在這領域的經驗來看,一般企業應用新科技的時間比較緩慢,特別是在香港,以目前情況來講仍有大部份競爭對手未設定自動化聊天,亦因此為搶佔先機的企業加強競爭優勢。 […]
February 26, 2018

請 Whitelist 我的電郵聯絡資料

大家請Whitelist我的電郵聯絡資料,以便將來不會錯過任何電郵,通知,或產品發佈資訊。 如果您使用 Gmail   以確保 Gmail 不會將 Felix Fan 或 Alphastark 的電郵分類排外篩選,您只需要在下圖所示的位置「新增 Felix Fan 至通訊錄」:     如果您使用 Outlook   以確保 Outlook 不會將 Felix Fan 或 […]
February 11, 2018

如何建立網上群體 「適合教學/ 遊戲/ 興趣類業務」

今天跟大家分享一個我的個人興趣,就是我閒時最喜歡玩的手遊 – 街頭籃球。半年前,我與幾位台灣好友在「街頭籃球」手遊裡創建了一個俱樂部,並由開始時的幾個成員擴展至百人團體,屢奪遊戲第一寶座,打倒一眾競爭的俱樂部。而我選擇與大家分享這個經歷,是因為我觀察到越來越多的商業機構已為客戶組織起網上用戶群體,或鼓勵用戶自發組織團體,恰恰與生意成長有著相輔相成的正面影響。   由街頭籃球說起   街頭籃球是一款玩家之間以 3 Vs 3 的遊戲形式進行,即是我方派出三人,敵方派出三人,在限時內爭取最高分者勝,而所謂俱樂部之間的對戰,則是每個俱樂部每星期組織九位隊友(即三隊)與其他俱樂部對戰。因為遊戲玩家活躍及競爭激烈,對戰隊伍經常超過百隊,固此要奪得第一寶座,前提是要招徠非常熱血的玩家代表自己的俱樂部出戰,而因為有了這個團體元素,玩家之間更加緊密連繫,互相在交流區分享技巧心得,定期的俱樂部活動亦令整個遊戲持續活躍。   找出有共同興趣的人   建立一個健全的網上群體,首先是要對「大包圍」說不,因為當群體裡面有不相近的需求,我們很難一一地滿足,導致最後順得哥情失嫂意。如果未有業務而想知道有哪些網上歸類好的群體,我們可以到 Facebook Audience Insight (link: https://www.facebook.com/business/news/audience-insights) 瀏覽。正如街頭籃球遊戲,遊戲商要找的是一群愛玩電玩的同好,更仔細的群眾即是愛玩籃球類遊戲的同好。只要團聚一班有共同興趣的用家,整個生態就會充滿生機,吸引上萬個用戶一同遊玩 (街頭籃球交流區至今有15000人加入)。   搭建交流平台 鼓勵用戶自發參與   當找出有共同興趣的人並累積一定數量的用家,這時侯我們可與較活躍的用家聯繫,共同搭建交流平台,並讓用戶自發參與。在交流區內,讓用家可以自由互相交流使用產品的技巧和心得。適當的獎勵機制更可激發熱絡的參與度,例如街籃會不定期向玩家提供獎勵活動,讓用戶保持關注交流區的訊息,隨時獲得意外的驚喜獎勵。 […]
January 20, 2018

確立市場定位比宣傳技巧更重要

以前我與客戶交談,很多時侯會被問到有甚麼新奇的網上宣傳法寶可以幫助他們銷售更多產品或服務。實不相瞞,我曾經是個初出茅廬非常低質的推銷人員,我一心只想迎合客戶的需要,他們想要新奇我便提供新奇,有沒有效果另作別論。客戶得償新奇所願,可惜效果欠奉。逼不得已地,我必需作出改變,為了客戶也為了我的服務品質。我本以為是宣傳技巧未夠新奇,但原來有個清晰的市場定位,即使是簡單的宣傳技巧都可以達到卓越效果。 首先認清定位   作為Digital Marketer,我時常要詢問客戶要賣甚麼和相應的目標客戶,亦即是他們的產品或服務定位是甚麼。在我過往跟上千個中小企業老闆溝通後發現,成功與浮浮沈沈的企業差異除了在於客戶和資源,便是清晰定位。成功的企業老闆,他們會清晰地點出其目標客群和對應產品或服務,更重要的是他們會清楚不做的業務。即使他們有足夠的資源和能力去做那些他們放棄的業務,他們會清晰否決,並認為只要做好當下的目標客群,壯大後便可以向外伸延。而浮浮沈沈的企業除了沒有足夠的客戶和資源,很多時侯輸在大小通吃,甚麼都接,最後張張刀沒樣利,每次問起他們要賣甚麼,他們都通通賣,企業特色欠奉。   沒有特色的產品或服務不可怕 沒有清晰的定位才可怕   平心而論,要是全世界的老闆都像Steve Jobs一樣劃破長空推陳出新,iMac,iPod,iPhone,iPad … 那麼人類經濟GDP必定爆發性增長。我們必需承認,有創新能力和擁有獨家特色產品或服務的企業是非常少的,但並不代表沒有這些特徵的企業不能突圍而出,而關鍵正是清晰的定位。正如Steve Jobs所說,市場非常喧嘩,宣傳是提供價值,沒有清晰的訊息將會被繁多廣告淹沒,不被客戶記住。他提出這個理論的時侯互聯網仍未如今日普及,如果今天的我們沒有清晰的定位和訊息,將在資訊爆炸年代更難突出,資源也被分散,面臨四面楚歌困局。   定位可以是專門產品或服務 亦可以是特定客群     那麼我們可以怎樣清晰定位呢? 這裡我想跟大家分享我之前在李根興影片學到關於Positioning Statement的哈佛理論: For “Target Marketing”, “Our […]
December 30, 2017

如何降低電郵掉進垃圾郵箱的機會?

做EDM電郵營銷的其中一個非常關鍵成功因素,就是降低掉進垃圾郵箱的機會。比如我最近為時昌迷你倉製作的B2C EDM竟也能達致40%開啟率以上 (及後我會向大家分享一些電郵內容心得),只要不掉出垃圾郵件箱,被開啟的機會就大幅增加!   那降低掉進垃圾郵箱的方法有哪些?以下有幾個重點:   邀請收信人 Whitelist您的電郵聯絡資料   這是首要非常超級重要的動作,詳細請參閱felixfan.io 關於whitelist文章的參考。   確保聯絡人對您的電郵感興趣   這點非常淺白,但我發現過往十年所收的電郵大多數都犯了這個最基本的錯誤!以前所謂的EDM就是漁翁撒網式發送電郵,發送者並沒有理會收件者是否對其內容感興趣,甚至該電郵的內容與收件者一點關係都沒有。內容方面,過往我所收的電郵大部分要不是減價大優惠,就是促銷等等硬銷廣告,內容非常乏味,讓收件者缺乏興趣。這樣被舉報為垃圾郵件的風險自然大大提升了。   在電郵中清楚顯示自己的名字、主題及副標題   無論大家寫的內容有多好,如果收件者對我們的名字感到陌生,又不知道我們發的主題是甚麼,就很自然不會打開電郵,甚至直接標籤為垃圾郵件。   提醒對方為何會收到電郵   我一般會在電郵的末端添加一欄關於對方收到電郵的原因,提醒他們我在甚麼場合獲得對方的電郵或對方是透過甚麼渠道訂閱文章。很多時侯,簡單一句提醒就能夠讓對方勾起回憶。要相信,人總是健忘的。   避免使用垃圾電郵代碼   […]
December 4, 2017

解開Email 雙藍剔的秘密功能 – 像WhatsApp一樣看到對方有否已讀我們的電郵

當我們發送電郵後,你會否好奇對方有否讀取電郵? 在銷售的環節中,知道對方是否已讀我們的電郵尤其重要,特別是當你在做Cold Market (陌生客戶市場) 的時侯,對方對我們資訊的關注度決定了我們要投放多少精力去跟進 – 如果在發送三封電郵或以上而對方從未打開過半封電郵,這時侯我們不妨去使用其他渠道接觸對方或跟進其他客戶。   有了像Whatsapp雙藍剔功能 (看到對方有否已讀我們的電郵),我們就可以重新安排跟進客戶的資源,並了解多些我們正在聯繫的客戶。好比在黑夜中得到照明手電筒一樣獲得更清晰的視野,對客戶及自己都帶來更大的商業效率。   那到底是用甚麼方法開通這藍剔功能?   答案就是 MailTracker。   MailTracker 是個非常強大的功能,在簡單幾個安裝步驟後,我們就可以像此圖般看到對方有否打開及點擊我們的電郵資訊。有趣的是,大公司例如 Google, Amazon, Microsoft, Adobe, 及Oracle等等都正在使用此功能,而現在卻是完全免費地開放給所有人使用!     以下是我的使用案例: […]
December 2, 2017

如何透過公司域名就能搜出其高管的電郵? 用 @domain.com 去搜出公司高管的聯絡方法

對於追求卓越業績的商業銷售代表(B2B Sales)而言,找出公司高管往往是非常重要的環節。我們想跳過由下而上遞Proposal的重重關卡,與做最終商業決定的人直接溝通。除了參與商業活動去認識對方之外,如果能夠安坐辦公室透過電腦就能搜尋出他們的聯絡電郵作直接溝通的話,聽起來不錯吧? 網上搜尋高管電郵的好處是省卻參與商業活動所需的時間投入,並且可以在制定目標特質 (職位、行業、公司規模 etc.)後委託給同事作搜尋工作,實現良好分工。   只是當我們常常在公司網站搜尋到的,一般都是 info@domain.com 或 contact@domain.com,這些都是一般查詢電郵,很少會直接傳送到決策者的郵箱裡,很多時侯都對銷售不太有幫助,久而久之失去在網上搜尋電郵的動力。   幸好,我們有 Hunter.io 這個網上工具。   Hunter 索引了全球2億個以上的電子郵件,是目前我用過比較能搜出目標對象的網上工具。 Hunter.io 主要有三個功能:Email Search,Email Finder 和 Email Verifier。如果你首次登記Hunter,更可獲得100個免費搜索額。   以下我們來實測Email […]
November 12, 2017

發揮文字的威力

「讀了Felix你的文章,吸收了不少建議,我都想寫文,不過…」這句說話有否似曾相識,你心裡是否也曾浮現出「不過」後面的種種合理原因? 充滿驚喜的互動   自從對自己承諾要建立每週寫一篇文章的習慣後,我發現人生開始出現了些許變化。最大的改變,就是接觸到一些我從未結識過的朋友,而他們卻透過我的文章認識了我。另外就是一些我過往幾年裡曾收發過名片,在腦海中仍有一絲印象但卻久沒聯繫的朋友開始關注並轉發我的文章。這種充滿驚喜的互動,全由「理由」驅使。   運用文字的理由   所謂發揮文字的威力,就是把一些我們想講的事情組織好寫成文字,當對方想了解我們更多的時侯,提供這個文字窗口讓對方「見字如見人」。以下有幾個比較會運用到文字的理由:   爭取業務 – 透過文字寫下我們專門行業的知識,加深讀者對我們的專業印象。 跟進聯繫 – 與輕度接觸過的潛在客戶保持聯繫和曝光,同時又不會消耗自己一對一會面的精力。 提高網站SEO的排行   如果你對以上任何一個理由有感或想獲得文字帶給我們的人際互動效果,以下有幾個心得向大家分享:   建立習慣   建立習慣並不容易,人總有Comfort Zone,即使知道寫文章的好處,仍總會找到很多合理不做的原因。無論您不做的原因為何,我也不會評論對與錯,只是每個行業已經有相繼不同的公司和個人願意慷慨地將行業知識和心得公開,並獲得不合比例的高度關注。我們可以安於現狀,或者由今天開始建立習慣。   以建立長遠的支持基礎為本   建立支持基礎的重要性,就是推動任何理念或經營長遠的事業都需要一個堅固穩健的基礎,亦即是支持者們。我們無法量化支持者的價值,但卻清楚觀察到從古至今支持者對於一件偉大事業的重要性,事業之所以偉大,全因背後有龐大的支持者支撐,比如Apple、Nike、和SpaceX等等。而其中一個最快建立支持者的方法就是向對方提供價值,而非只顧硬銷。 […]
November 10, 2017

80%人與客會面後忽略做的一件重要事

你會否好奇,究竟是哪件重要事情大部份人都忽略呢?   在繼續閱讀文章之前,我想先請你翻看一下自己一直以來所收的名片,到底有多少個人在會面後與你保持聯絡,或發送超過三封電郵給你? 答案應該是只有少數吧!   我們忽略了有效的跟進 FOLLOW UP   很多時侯我們在商業場合上收發卡片後就鮮有跟進聯絡,原因很簡單:因為我們的時間有限,每個單對單對話都耗費不少精力,所以我們只能抽取當中的少數人繼續聯絡,然後久而久之,積累了一大部份人可能對我們的業務有興趣但我們沒空交流,而致錯失不少商機。   我們大部份人會面後忽略做的一件重要事,就是:有效的 Follow Up。   而明知這簡單道理,為何我們大部份人仍白白看著商機流走? 因為我們大部份人沒有借助網上推廣的其中一個方法,我們稱之為 「Marketing Automation」。   「Marketing Automation 基本功」 Email Automation 自動化電郵   […]